Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หัวหน้าเขต        4       อัตรา

เงินเดือน : -

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ควบคุมดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน ในหน่วยงานต่างๆ ตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

  • ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
  • มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์และทุ่มเทในงาน
  • มีภาวะเป็นผู้นำ และสามารถเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่องาน(ตามความจำเป็น)
  • มีความสามารถในการประสานงานและติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
  • มีความสามารถในการแก้ใขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฎิบัติงาน

บริษัท นีมาไทย จำกัด สำนักงานใหญ่, นนทบุรี