Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาพนักงาน จึงได้สร้างสถานที่ไว้เพื่อสำหรับการอบรม
  • ห้องฝึกอบรมขนาด 40 คน จำนวน 2 ห้อง
  • ห้องฝึกอบรมย่อยขนาด 20 คน 1 ห้อง
  • พร้อมอุปกรณ์ Visualiser ที่ใช้ในการฝึกอบรมอย่างสมบูรณ์ เช่น เครื่องฉาย Slide เครื่อง Projector เครื่องเล่น DVD จอ Monitor และเครื่อง ช่วยขยายเสียง เป็นต้น