Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม        1       อัตรา

เงินเดือน : -

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-

คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย-หญิง อายุ 30 - 35 ปี วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก
  • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • แก้ไขปัญหาแรงงานได้ดี

สถานที่ปฎิบัติงาน

ปากเกร็ด, นนทบุรี